Top Cited

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(849) HTML(264) PDF(340)
2
Recent Prospects on Some Problems in Inertial Technology Metrology
YE Wen, CAI Chenguang, YANG Ping, QUAN Wei, XING Li, HU Ruo
2021, 65(3): 9-14, 52. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.02
Abstract(113) HTML(79) PDF(20)
3
Research Progress on Common Measurement Methods of Nucleic Acid Reference Materials
CHEN Guifang, OUYANG Yanyan, YANG Jiayi, GAO Yunhua
2021, 65(6): 25-33. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9022
Abstract(186) HTML(148) PDF(54)
4
A Calibration Method for Indentation Depth Testing Devices
LI Zaizheng
2021, 65(4): 49-51. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.10
Abstract(117) HTML(52) PDF(20)
5
Comparison Analysis of the Measurement Difference Between Digital Indication Scale and Vertical Metal Tank
LI Yuzhu, SUN Qiuju
2021, 65(4): 65-67, 61. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.14
Abstract(81) HTML(34) PDF(20)
6
Status and Demand Analysis of LED Standard Lamps
LIU Hui, LIN Yandong, ZHAO Weiqiang, YAN Jinyun, SU Ying
2021, 65(6): 60-64. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9052
Abstract(287) HTML(145) PDF(33)
7
A Method to Improve the Accuracy of Data Center PUE Based on Energy Measurement
LI Anxiang, SHEN Qingfei, ZHOU Xin, WU Tong, DOU Lilan, ZHANG Yan, GUO Hongbo, HAN Xiangxun
2021, 65(9): 44-47. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9010
Abstract(86) HTML(54) PDF(19)
8
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(461) HTML(126) PDF(104)
9
Application of Measurement Verification Technology in Performance Evaluation of Gas Ultrasonic Measurement System
WANG Hui, LIU Dingfa, ZHANG Qiang
2021, 65(4): 68-73, 77. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.15
Abstract(112) HTML(55) PDF(21)
10
Application of Intelligent Internet of Things Technology in Large Port Oil Capacity Transfer Measurement
YANG Jinxin, SUN Bin, SUN Hao
2021, 65(4): 74-77. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.16
Abstract(103) HTML(86) PDF(19)
11
Remote Time Transfer and Traceability Method, Device and System
LIANG Kun, FANG Wei, GU Yangyi, CHEN Dehao, HAO Shuangyu, YANG Zhiqiang, FANG Zhanjun, ZHANG Aimin
2021, 65(4): 3-13. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.01
Abstract(331) HTML(135) PDF(68)
12
Torque Multiplier Calibration Method and Measurement Uncertainty Assessment
CAO Yang, JIN Wei
2021, 65(4): 52-57. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.11
Abstract(388) HTML(191) PDF(49)
13
NIMDO-Based Verification Test Method for Time Server Products
QIU Xuqiang, LIANG Kun, YANG Zhiqiang, SUN Yukai, MU Yongyao, ZHANG Lulu, LIU Guobin, ZHANG Xuedong, TU Guiwang
2021, 65(4): 22-25, 64. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.04
Abstract(216) HTML(76) PDF(22)
14
Research on Remote Time Traceability Technology Based on Satellite Common-View Atomic Clock Discipline Method
XU Yu, SU Ze, LI Yinxuan
2021, 65(4): 35-39. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.07
Abstract(191) HTML(51) PDF(27)
15
Discussion on the Effect of a Reinforcement Ring on the Static Pressure of Liquid on Vertical Metal Tanks
LIU Kanglu, HUANG Shuai
2021, 65(3): 63-65. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.13
Abstract(102) HTML(53) PDF(4)
16
True-Value Centered Theory and Measured-Value Centered Theory in Measurement Error Theories
YE Xiaoming, DING Shijun, SHI Huisheng
2021, 65(3): 19-27. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.04
Abstract(150) HTML(25) PDF(36)
17
Evaluation of an Online Monitoring System for Atmospheric Heavy Metal
WU Dan, GAO Xiaojing, LIAO Xiaoqing, ZHANG Guocheng, ZHAO Hongda
2021, 65(3): 32-35. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.06
Abstract(84) HTML(49) PDF(10)
18
Novel Nanomaterials-Based Fluorescent Assay for Rapid Detection of Glutathione
PENG Tao, JIAO Xueshima, ZHENG Pimiao, LIANG Zhanwei, XIONG Jincheng, DAI Xinhua
2021, 65(5): 40-45. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9026
Abstract(162) HTML(51) PDF(16)
19
Research on Key Technologies of Ultra-Low Frequency Voltage Traceability
SHI Zhaomin, ZHANG Jiangtao, PAN Xianlin, SONG Ying
2021, 65(5): 30-35. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9011
Abstract(202) HTML(70) PDF(35)
20
Bayesian Uncertainty Evaluation for Accelerometer Calibration
HU Hongbo, LIU Aidong, ZUO Aibin, YANG Lifeng
2021, 65(5): 101-107, 61. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9051
Abstract(230) HTML(105) PDF(41)
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • Last
  • Total:3
  • To
  • Go