Top Read

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(1848) HTML (710) PDF(688)
2
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(1320) HTML (887) PDF(285)
3
Recent Advances in Single-Cell Mass Spectrometry Methods
TAN Siyuan, LI Manli, FU Boqiang, DAI Xinhua, GONG Xiaoyun
2021, 65(5): 20-29, 13. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9021
Abstract(1043) HTML (311) PDF(161)
4
Review of Research Progress in the Detection Method of Bisphenol A
WANG Ying, XU Dinghua
2022, 66(6): 49-53, 44. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0593
Abstract(976) HTML (163) PDF(92)
5
Torque Multiplier Calibration Method and Measurement Uncertainty Assessment
CAO Yang, JIN Wei
2021, 65(4): 52-57. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.11
Abstract(935) HTML (601) PDF(117)
6
The Quiet Zone Performance Evaluation of the Microwave Anechoic Chamber and the Uncertainty Estimation
LIU Xiao, ZHAO Xing, HONG Li, LI Yuyao, BAN Hao
2022, 66(4): 89-94. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0589
Abstract(915) HTML (423) PDF(139)
7
Main Factors Affecting Measurement Results of the Half-value Layer of Diagnostic X-ray Testing Equipment
WANG Jiawei, WEI Peng, MA Boxuan, LI Dehong, GUO Bin
2021, 65(8): 3-6, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9038
Abstract(869) HTML (359) PDF(93)
8
Test Method for Resistivity of Alumina Ceramic Material
LIANG Yaxing, WANG Xiufeng, JIN Xiaoxue, WANG Jia, LI Fukun
2022, 66(1): 22-25. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0517
Abstract(799) HTML (333) PDF(74)
9
Study on Mass Acceleration Distribution for Dynamic Force Analysis
YIN Ruiduo, GUO Xiaowei, XIAO Yao, ZU Hongfei, LI Yilong
2021, 65(12): 7-11. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0161
Abstract(797) HTML (55) PDF(51)
10
Measurement of Dielectric Properties of Materials in Millimeter-Wave Frequency Range
GUO Wen, XU Hao, LIANG Weijun, LIU Ke, JIA Chao, GAO Qiulai
2021, 65(5): 14-19, 45. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9020
Abstract(775) HTML (294) PDF(97)
11
Performance Comparison Between B-71 and B-81 Bone Conduction Headphones
ZHAO Zhengyi, ZHONG Bo, HE Longbiao, JI Fei, LIN Ying, TIAN Feng
2021, 65(11): 11-13, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9019
Abstract(774) HTML (310) PDF(74)
12
Detection Methods and Accuracy Analysis of DNA Methylation
WANG Di, NIU Chunyan, WANG Zhidong, YANG Jiayi, DONG Lianhua, GAO Yunhua
2022, 66(4): 55-62. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0609
Abstract(761) HTML (194) PDF(138)
13
Review of Methods for Measuring Liquid Refractive Index
WEI Qiuye, FAN Xiaohui
2022, 66(1): 14-18. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0206
Abstract(755) HTML (274) PDF(105)
14
The Calibration Method of Transmission Electron Microscope
LI Xu, ZHANG Ran, ZHANG Mingyu, GENG Yongfeng, ZHANG Yi, GAO Huifang, REN Lingling
2021, 65(4): 40-44, 18. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.08
Abstract(682) HTML (235) PDF(78)
15
A Perspective on Nucleic Acid Reference Materials
ZHAO Yujia, LIAO Tianyi, FAN Peilei, LIANG Liang, ZHAO Haibo, SHEN Zhengsheng
2022, 66(2): 15-20. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0374
Abstract(681) HTML (307) PDF(128)
16
Design and Damage-Resistant Performance Study of 10 kW Electrical Substitute Laser Power Meter Absorber
XU Tao, ZHAO Yaru
2021, 65(9): 8-12, 55. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9060
Abstract(654) HTML (290) PDF(45)
17
Ultra-Stable Laser Technology and its Realization in Strontium Optical Lattice Clock
LI Ye, LIN Yige, WANG Qiang, YANG Tao, SUN Zhen, LU Bingkun, FANG Zhanjun
2021, 65(5): 62-66. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9018
Abstract(648) HTML (177) PDF(76)
18
Bayesian Uncertainty Evaluation for Accelerometer Calibration
HU Hongbo, LIU Aidong, ZUO Aibin, YANG Lifeng
2021, 65(5): 101-107, 61. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9051
Abstract(644) HTML (273) PDF(71)
19
Study on Absolute Measurement Method of Fluorescence Quantum Efficiency
JIA Zhili, PU Cheng, REN Lingling
2022, 66(9): 17-22, 32. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0190
Abstract(641) HTML (309) PDF(57)
20
Uncertainty Evaluation Comparison of Speed Measurements Between 24 GHz and 77 GHz Millimeter-Wave Radar Sensors
XU Tianqi, DU Lei, BAI Jie, SUN Qiao
2021, 65(9): 3-7, 65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9032
Abstract(621) HTML (378) PDF(83)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go