Top Read

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(849) HTML (264) PDF(340)
2
Study on Mass Acceleration Distribution for Dynamic Force Analysis
YIN Ruiduo, GUO Xiaowei, XIAO Yao, ZU Hongfei, LI Yilong
2021, 65(12): 7-11. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0161
Abstract(595) HTML (1) PDF(29)
3
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(461) HTML (126) PDF(104)
4
Design and Damage-Resistant Performance Study of 10 kW Electrical Substitute Laser Power Meter Absorber
XU Tao, ZHAO Yaru
2021, 65(9): 8-12, 55. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9060
Abstract(415) HTML (202) PDF(21)
5
Review of the Research Progress in the Detection Method of Bisphenol A
WANG Ying, XU Dinghua
doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0593
Abstract(396) HTML (10) PDF(3)
6
Measurement of Dielectric Properties of Materials in Millimeter-Wave Frequency Range
GUO Wen, XU Hao, LIANG Weijun, LIU Ke, JIA Chao, GAO Qiulai
2021, 65(5): 14-19, 45. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9020
Abstract(393) HTML (126) PDF(41)
7
Torque Multiplier Calibration Method and Measurement Uncertainty Assessment
CAO Yang, JIN Wei
2021, 65(4): 52-57. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.11
Abstract(388) HTML (191) PDF(49)
8
International Comparison of Carbonate pH Primary Measurement Method
XIU Hongyu, WU Bing, HE Xinyang
2021, 65(9): 31-34, 71. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9045
Abstract(361) HTML (24) PDF(21)
9
Recent Advances in Single-Cell Mass Spectrometry Methods
TAN Siyuan, LI Manli, FU Boqiang, DAI Xinhua, GONG Xiaoyun
2021, 65(5): 20-29, 13. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9021
Abstract(355) HTML (186) PDF(76)
10
Research on the Effect of Humidity on the Metering Characteristics of Soap Film Flowmeter
GAO Feng, LI Hongjie, LIU Wenyi
2021, 65(8): 62-65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9015
Abstract(349) HTML (90) PDF(67)
11
An Initial Exploration of Survivorship Bias in Verification of Build-up Force Standard Machines
ZHANG Wei, ZHANG Zhimin, LI Nan
2021, 65(5): 89-92. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9049
Abstract(342) HTML (142) PDF(32)
12
Structure Improvement and Stability Research of Double Crystal Monochromator
GUO Siming, HOU Dongjie, WANG Eryan, SONG Ruiqiang, ZHOU Pengyue
2021, 65(5): 8-13. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9024
Abstract(333) HTML (184) PDF(31)
13
Remote Time Transfer and Traceability Method, Device and System
LIANG Kun, FANG Wei, GU Yangyi, CHEN Dehao, HAO Shuangyu, YANG Zhiqiang, FANG Zhanjun, ZHANG Aimin
2021, 65(4): 3-13. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.01
Abstract(331) HTML (135) PDF(68)
14
Performance Comparison Between B-71 and B-81 Bone Conduction Headphones
ZHAO Zhengyi, ZHONG Bo, HE Longbiao, JI Fei, LIN Ying, TIAN Feng
2021, 65(11): 11-13, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9019
Abstract(322) HTML (114) PDF(45)
15
A Signal Processing Method for Field Solar Radiation Measuring Instrument
ZHANG Dongli, YANG Wanjun, CUI Bingbing, YANG Wenxiang
2022, 66(3): 34-40. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0679
Abstract(314) HTML (34) PDF(9)
16
Chip-Scale Laser-Cooling Atoms based on Diffractive Optical Elements
DUAN Junyi, ZHU Zhendong, ZHOU Yadong, LIU Xiaochi, RU Ning, QU Jifeng
2021, 65(10): 10-14, 40. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9025
Abstract(310) HTML (160) PDF(63)
17
The Calibration Method of Transmission Electron Microscope
LI Xu, ZHANG Ran, ZHANG Mingyu, GENG Yongfeng, ZHANG Yi, GAO Huifang, REN Lingling
2021, 65(4): 40-44, 18. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.08
Abstract(308) HTML (83) PDF(42)
18
Uncertainty Evaluation Comparison of Speed Measurements Between 24 GHz and 77 GHz Millimeter-Wave Radar Sensors
XU Tianqi, DU Lei, BAI Jie, SUN Qiao
2021, 65(9): 3-7, 65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9032
Abstract(299) HTML (185) PDF(51)
19
Research on Chi-Square Statistics in Data Analysis of Inter-laboratory Comparison
HANG Chenzhe, XU Dinghua, YUAN Zundong
2021, 65(5): 108-114. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9042
Abstract(293) HTML (91) PDF(66)
20
Experiment and Data Analysis of Digital Adjustable Pipette Based on Different Working Modes
LIU Yan, ZOU Rong
2021, 65(12): 12-14, 44. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0402
Abstract(292) HTML (137) PDF(38)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go