Top Down

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(912) HTML(294) PDF(425)
2
整期文章
2021, (1).
Abstract(212) PDF(247)
3

整期文章

2021, (2).
Abstract(178) PDF(181)
4
整期文章
2020, (12).
Abstract(128) PDF(157)
5
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(542) HTML(141) PDF(153)
6
整期文章
2020, (11).
Abstract(58) PDF(140)
7
Research Progress on Common Measurement Methods of Nucleic Acid Reference Materials
CHEN Guifang, OUYANG Yanyan, YANG Jiayi, GAO Yunhua
2021, 65(6): 25-33. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9022
Abstract(213) HTML(175) PDF(109)
8
Remote Time Transfer and Traceability Method, Device and System
LIANG Kun, FANG Wei, GU Yangyi, CHEN Dehao, HAO Shuangyu, YANG Zhiqiang, FANG Zhanjun, ZHANG Aimin
2021, 65(4): 3-13. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.01
Abstract(358) HTML(177) PDF(102)
9
2021 年 12 期目录
2021, (12): 1-1.
Abstract(146) HTML(32) PDF(101)
10
整期文章
2020, (10).
Abstract(85) PDF(91)
11
Research on Remote Time Traceability Technology Based on Satellite Common-View Atomic Clock Discipline Method
XU Yu, SU Ze, LI Yinxuan
2021, 65(4): 35-39. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.07
Abstract(201) HTML(52) PDF(90)
12
Recent Advances in Single-Cell Mass Spectrometry Methods
TAN Siyuan, LI Manli, FU Boqiang, DAI Xinhua, GONG Xiaoyun
2021, 65(5): 20-29, 13. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9021
Abstract(404) HTML(199) PDF(89)
13
整期文章
2020, (1).
Abstract(86) PDF(85)
14
Chip-Scale Laser-Cooling Atoms based on Diffractive Optical Elements
DUAN Junyi, ZHU Zhendong, ZHOU Yadong, LIU Xiaochi, RU Ning, QU Jifeng
2021, 65(10): 10-14, 40. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9025
Abstract(335) HTML(172) PDF(80)
15
整期文章
2020, (7).
Abstract(34) PDF(80)
16
Research on the Effect of Humidity on the Metering Characteristics of Soap Film Flowmeter
GAO Feng, LI Hongjie, LIU Wenyi
2021, 65(8): 62-65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9015
Abstract(353) HTML(94) PDF(77)
17
Analyses of Status Quo and Strategies of China’s Metrological Technical Assistance
ZHU Xiumei, GAO Wei, LI Mengwan, CAI Juan, YAN Liuying
2021, 65(5): 132-137. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9031
Abstract(209) HTML(259) PDF(76)
18
整期文章
2020, (9).
Abstract(44) PDF(75)
19
A Comparative-Analysis-Based Teaching Design for Verification of Sphygmomanometers
GUO Wei, LUO Erping, LIU Juan, YAN Zedong, JIA Min, MA Xiaoyu, TANG Chi
2021, 65(8): 11-14. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0218
Abstract(208) HTML(101) PDF(75)
20
整期文章
2020, (8).
Abstract(33) PDF(74)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go